Posts tagged ‘Allah’

MENGAPA QURAN MENGGUNAKAN KATA ALLAH DI JAZIRAH ARAB?

Mengapa Quran memakai kata Allah sebagai Tuhan yang maha Esa di jazirah Arab?berikut pembahasan singkat nya:

MENGAPA QURAN MEMAKAI KATA ALLAH DI JAZIRAH ARAB?

Sebab sejak Nabi Ismail menetap di Mekkah Tuhan adalah Allah.maka nama Allah turun menurun di pakai hingga zaman Muhammad di utus sebagai Rasul.nama Allah di pakai sejak zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berada di mekkah .Nama Allah di pakai sejak zaman Nabi Adam dan Hawa di turun kan ke  bumi dari surga.lalu nama itu di warisi turun menurun hingga bekas nya salah satu contoh nya kata EL(ilah)pada budaya-budaya Kuno.

KARENA IBRAHIM DAN ISMAIL TUHAN NYA ADALAH ALLAH

Jelas mengapa quran memakai kata Allah?karena Ibrahim dan Ismail Tuhan nya adalah Allah.maka Ismail dan turunan nya memakai nama itu hingga di zaman Nabi Muhammad di utus.

2:132 Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. (Ibrahim berkata): “Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam”.

2:133 Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya: “Apa yang kamu sembah sepeninggalku?” Mereka menjawab: “Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishak, (yaitu) Tuhan Yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya.”

2:135 Dan mereka berkata: “Hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk”. Katakanlah: “Tidak, bahkan (kami mengikuti) agama Ibrahim yang lurus. Dan bukanlah dia (Ibrahim) dari golongan orang musyrik”.

2:136 Katakanlah (hai orang-orang mukmin): “Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya”.

MAKA ALLAH MENJADI TUHAN ISMAIL DAN TURUNAN NYA TURUN MENURUN SAMPAI DI ROBAH AMR BIN LUHAY

Maka Allah menjadi Tuhan yang Esa bagi ismail dan turunan nya turun menurun,Tauhid.hingga agama Tauhid ini di obah oleh Amr Bin luhay.

dia mengadakan perjalanan ke Syam. Disana dia melihat penduduk Syam yang menyembah berhala dan menganggap hal itu sebagai sesuatu yang baik serta benar. Sebab menurutnya, Syam adalah tempat lahirnya para nabi, rasul dan turunnya kitab-kitab suci. Maka dia pulang sambil membawa berhala Hubal (Dewa Bulan) dan meletakannya di dalam Ka’bah. Setelah itu dia mengajak penduduk Mekkah untuk menyembah Hubal tersebut. Orang-orang Hijaz pun banyak yang mengikuti penduduk tanah suci.

Berhala mereka yang terdahulu adalah Manāt, yang ditempatkan di Musyallal di tepi Laut Merah di dekat Qudaid. Kemudian mereka membuat Latta di Tha’if dan ‘Uzzá di Wadi Nakhlah. Ketiga berhala itulah yang paling besar. Setelah itu kemusyrikan semakin merebak dan berhala-berhala yang lebih kecil bertebaran di setiap tempat di Hijaz.

Ibnu Hisyam berkata bahwa salah seorang dari orang berilmu berkata kepadaku bahwa: ‘Amr bin Luhay pergi dari Makkah ke Syam untuk satu keperluan. Ketika tiba di Ma’arib, daerah di Balqa’. Ketika itu, Ma’arib didiami Al Amaliq – anak keturunan Imlaq (ada yang mengatakan Amliq) bin Lawudz Sam bin Nuh. Di sana, Amr bin Luhai melihat mereka menyembah berhala. la berkata kepada mereka, “Berhala-berhala apa yang kalian sembah seperti yang aku lihat ini?” Mereka berkata kepada Amr bin Luhay, “Kami menyembah berhala-berhala ini guna meminta hujan kepadanya, kemudian ia memberi kami hujan. Kami meminta pertolongan kepadanya kemudian ia memberikan pertolongan kepada kami.” Amr bin Luhai berkata kepada mereka, “Apakah kalian mau memberiku satu berhala untuk aku bawa ke jazirah Arab kemudian mereka menyembahnya?” Mereka memberi Amr bin Luhai satu berhala yang bernama Hubal. Amr bin Luhay tiba di Makkah dengan membawa berhala Hubal. Ia memasangnya, kemudian memerintahkan manusia menyembahnya dan mendewa-dewakannya.

Amr bin Luhay beroleh hukuman yang sangat pedih di neraka karena penyesatan nya itu seperti yang di sabdakan Rasulullah:

Al-Hafidz  Ibnu Hajar mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari jalan Muhammad bin Ibrahim at-Taimi dari Abu Sholeh (yaitu dari Abu Hurairah) lebih sempurna dari yang ini. Lafalnya, “Saya mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam mengatakan kepada Aktsam bin al-Jun;

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ الْخُزَاعِيَّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ, لأَنه أولُ مَن غير دِين إسماعيل , فَنَصبَ الأوثَان وسَيب السَوائب وبَحر البَحيرة, ووَصلة الوَصِيلة , وحَمى الحَامي » [أخرجه البخاري]

“Saya melihat ‘Amr bin Luhai menyeret ususnya di neraka. Karena ia merupakan orang yang pertama kali mengubah agama Isma’il. Kemudian membawa berhala (untuk disembah), dan menetapkan aturan onta saaibah, bahiirah, wasiilah, dan ham“.
[Ibnu Hajar dalam al-Fath : 6/549].

JENIS-JENIS BERHALA DI JAZIRAH ARABIA

Yakni:

1)HUBAL

Hubal (Arab:هبل) adalah berhala yang disembah sebagai Dewa Bulan oleh bangsa Arab Jahiliyah dan sangat terkenal di Mekkah sebelum datangnya ajaran Islam. ‘Amr bin Luhay membawa berhala Hubal dari Kota Ma’arib (Moab) dan ia dianggap sebagai pelopor yang telah membawa berhala Hubal ke Jazirah Arab.dilihat dari beberapa pendapat mengatakan bahwa Hubal dilihat dari asal-usulnya maka berhala itu berasal dari peradaban mitologi bangsa Mesopotamia yang berpuncak pada mahadewa Enlil yang sangat terkenal pada abad ke 17 SM

Menurut riwayat berhala Hubal itu terbuat dari batu akik merah seperti orang, tangan sebelah kanan telah patah, kemudian setelah menjadi berhala kaum Qurais, mereka membuatkan tangan dari emas sebagai gantinya yang patah itu. Menurut riwayat lain, Hubal ditaruh di dalam Ka’bah dan dijadikan berhala terbesar di dalam dan luar Ka’bah. Sebagai bawahan Hubal dibuat pula berhala Manāt, Latta dan ‘Uzzá yang merupakan berhala penduduk lokal.

2)MANAT

Manāt (Arab:مناة) adalah berhala yang terbuat dari batu keras milik Bani Hudzail di Gunung Qudayd, al-Musyallal. Berhala ini menghadap ke arah Laut Merah yang berjarak dari pesisir pantai kurang lebih 40 km dan dari Madinahberjarak sekitar 4 mil. Kabilah Khuza’ah, Aws, Khazraj, al-Azad dan Ghassan dahulu sering menyucikan dan menziarahinya.

Ada beberapa 2 versi yang mengatakan bahwa Manāt berhasil dihancurkan oleh Ali bin Abu Thalib, dan satu lagi mengisahkan bahwa berhala ini dihancurkan oleh Sa’ad bin Zaid al-Asyhaly bersama dua puluh orang pasukan berkuda pada bulan Ramadan 8 H.

Menurut buku yang berjudul “Book of Idols” (Kitab al-Asnām) yang dikarang oleh Ibnu al-Kalbī, Manāt diyakini oleh bangsa Arab Jahiliyah bahwa ia adalah dewi keyakinan dan sebagai yang anak tertua dari tiga “Anak Tuhan.” Ia dikenal juga dengan nama Manawat bagi Suku Nabatea dari Petra, yang sejajar dengan dewi Nemesis dan dianggap sebagai istri Hubal.

“Book of Idols” juga menuliskan bahwa Suku Quraisy (suku penguasa di Mekkah) begitupula dengan suku Arab lainnya melanjutkan untuk menyembah Manāt, sampai diutusnya seorang nabi yang bernama Muhammad pada 8 Hijriyah, pada tahun ini Tuhan memberikannya kepada Muhammad sebuah kemenangan dalam Pertempuran Mu’tah. Ketika Muhammad sejarak empat atau lima malam dari Madinah, ia kemudian mengirimkan berita secara tertulis untuk menghancurkan berhala ini.

3)LATTA

al-Lātta (Arab:اللات‎al-Lāt) adalah berhala dewi yang disembah oleh bangsa Arab Jahiliyah dan dianggap sebagai salah satu anak tuhan bersama dengan Manāt dan ‘Uzzá. Al-Lātta memiliki arti “Sang Dewi”

Syaikh Sholeh bin Fauzan Al-Fauzan berkata, Lātta dengan dobel huruf “t” sebagai isim fa’il (Lātta) berasal dari kata kerja latta-yaluttu. Dia (Lātta) adalah seorang lelaki yang shalih yang biasa mengadon tepung untuk memberi makan jama’ah haji. Ketika dia meninggal, orang-orang pun membangun sebuah rumah di atas kuburannya, dan menutupinya dengan tirai-tirai. Akhirnya mereka menyembahnya sebagai sekutu selain Allah.

Sedangkan kata Lata tanpa dobel huruf “t”, adalah nama berhala di Tha’if. Dia berupa batu yang dipahat, yang dibangun sebuah rumah di atasnya. Padanya ada tirai-tirai yang menyamai ka’bah. Di sekelilingnya ada halaman dan di mempunyai pelayan (penjaga). Berhala ini milik kabilah Tsaqif dan kabilah-kabilah yang ada disekitar mereka.

4)UZZA

Al-‘Uzzá (Arab:العزىYang Terkuat) adalah salah satu berhala yang disembah oleh bangsa Arab Jahiliyah. Berhala ini dianggap sebagai salah satu anak Tuhan bersama dengan Lātta dan Manāt. ‘Uzzá dianggap sebagai dewi perang suci dan yang paling muda di antara berhala dewi yang lain. Berhala pohon dari Sallam yang terletak di lembah Nakhlah yang terletak antara Mekkah dan Tha’if. Di sekitarnya terdapat bangunan, dan tirai-tirai. Berhala ini juga mempunyai pelayan dan penjaga.Al-‘Uzzá juga disembah oleh bangsa Nabath, yang dianggap sejajar dengan salah satu dewi Aphrodite.

5)BAAL

Disamping menyembah Hubal, bangsa Arab Quraisy menyembah pula berhala Bâal sang Dewa Badai yang berasal dan peradaban Israel purba abad ke-13 SM, yang sudah disembah ras Arabia sedikitnya sejak abad ke-10 SM. Dengan demikian terdapat pengaruh kebudayaan Mesopotamia dan Israel purba dalam budaya penyembahan berhala di Hejaz.

Kata Baʿal muncul dalam Quran, disebutkan bahwa Elias (Ilyas) seorang nabi Allah diutus kepada umat-Nya untuk memberitahu mereka untuk tidak menyembah Baʿal dan ibadah satu Allah yang benar.

Allah SWT berfirman: “Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul. (Ingatlah) ketika dia berkata kepada kaumnya: ‘Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Dewa Ba’l dan kamu tinggalkan sebaik-baik Pencipta, (yaitu) Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?’ Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret (ke neraka), kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan (dari dosa). Dan Kami abadikan untuk Ilyas (pujian yang baik) di kalangan orang-orang yang datang kemudian. (Yaitu): ‘Kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas?’ Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba Kami yang beriman!”. (QS Ash-Shaaffat: 123-132).

Masih banyak lagi berhala-berhala di Jazirah Arab…..hingga 360 berhala saja ada di sekeliling kakbah untuk d hancurkan.berbagai nama berhala lain nya dapat di baca Di sini .

QURAN MENENTANG BERHALA DAN MENGEMBALIKAN KEPADA ALLAH YANG MAHA PENCIPTA YANG ESA

Rasulullah di utus kepada penduduk Jazirah Arab untuk mengembalikan penyembahan kepada Allah,Tuhan nya Ibrahim,ismail dan ishak….dan juga Tuhan moyang mereka Adam dan Hawa.

Allah Ta’ala berfirman:

أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ

(19) Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap al-Laata dan al-Uzza,

وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ

(20) dan Manah yang ketiga (terakhir) lagi hina (sebagai anak perempuan Allah)?

أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَىٰ

(21) Apakah (patut) untuk kamu (anak) laki-laki dan untuk Allah (anak) perempuan?

تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ

(22) Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil.

إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۚ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ ۖ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ

(23) Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu adakan; Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun untuk (menyembah)nya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka (QS. An-Najm: 19-23).

Dalam quran jelas sekali di sebut kan semua berhala itu terutama Latta,Uzza,manat dan Hubal adalah hanya buatan manusia yang tidak di perintah kan Allah untuk di sembah.semua bentuk penyimpangan di masa lampau.maka datang nya Quran untuk mengembalikan penyembahan yang benar hanya kepada Allah.Quran sangat keras melawan segala bentuk kultus berhalaisme ini:

Apakah mereka mempersekutukan (Allah dengan) berhada-berhala yang tak dapat menciptakan sesuatupun? Sedangkan berhala-berhala itu sendiri buatan orang. (Al-‘A`rāf:191)

Dan berhala-berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya dan kepada dirinya sendiripun berhala-berhala itu tidak dapat memberi pertolongan. (Al-‘A`rāf:192)

Dan jika kamu (hai orang-orang musyrik) menyerunya (berhala) untuk memberi petunjuk kepadamu, tidaklah berhala-berhala itu dapat memperkenankan seruanmu; sama saja (hasilnya) buat kamu menyeru mereka ataupun kamu herdiam diri. (Al-‘A`rāf:193) 

Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru selain Allah itu adalah makhluk (yang lemah) yang serupa juga dengan kamu. Maka serulah berhala-berhala itu lalu biarkanlah mereka mmperkenankan permintaanmu, jika kamu memang orang-orang yang benar (Al-‘A`rāf:194)

Apakah berhala-berhala mempunyai kaki yang dengan itu ia dapat berjalan, atau mempunyai tangan yang dengan itu ia dapat memegang dengan keras, atau mempunyai mata yang dengan itu ia dapat melihat, atau mempunyai telinga yang dengan itu ia dapat mendengar? Katakanlah: “Panggillah berhala-berhalamu yang kamu jadikan sekutu Allah, kemudian lakukanlah tipu daya (untuk mencelakakan)-ku. tanpa memberi tangguh (kepada-ku)”. (Al-‘A`rāf:195)

Sesungguhnya pelindungku ialahlah Yang telah menurunkan Al Kitab (Al Quran) dan Dia melindungi orang-orang yang saleh. (Al-‘A`rāf:196)

Dan berhala-berhala yang kamu seru selain Allah tidaklah sanggup menolongmu, bahkan tidak dapat menolong dirinya sendiri. (Al-‘A`rāf:197)

Dan jika kamu sekalian menyeru (berhala-berhala) untuk memberi petunjuk, niscaya berhala-herhala itu tidak dapat mendengarnya. Dan kamu melihat berhala-berhala itu memandang kepadamu padahal ia tidak melihat. (Al-‘A`rāf:198)

Katakanlah: “Apakah kita akan menyeru selain daripada Allah, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan kemanfaatan kepada kita dan tidak (pula) mendatangkan kemudharatan kepada kita dan (apakah) kita akan kembali ke belakang, sesudah Allah memberi petunjuk kepada kita, seperti orang yang telah disesatkan oleh syaitan di pesawangan yang menakutkan; dalam keadaan bingung, dia mempunyai kawan-kawan yang memanggilnya kepada jalan yang lurus (dengan mengatakan): “Marilah ikuti kami”. Katakanlah: “Sesungguhnya petunjuk Allah itulah (yang sebenarnya) petunjuk; dan kita disuruh agar menyerahkan diri kepada Tuhan semesta alam, (Al-‘An`ām:71)

Dan Kami seberangkan Bani Israil ke seberang lautan itu, maka setelah mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala mereka, Bani lsrail berkata: “Hai Musa. buatlah untuk kami sebuah tuhan (berhala) sebagaimana mereka mempunyai beberapa tuhan (berhala)”. Musa menjawab: “Sesungguh-nya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui (sifat-sifat Tuhan)”. (Al-‘A`rāf:138)

Sesungguhnya mereka itu akan dihancurkan kepercayaan yang dianutnya dan akan batal apa yang seIalu mereka kerjakan. (Al-‘A`rāf:139)

Musa menjawab: “Patutkah aku mencari Tuhan untuk kamu yang selain dari pada Allah, padahal Dialah yang telah melebihkan kamu atas segala umat. (Al-‘A`rāf:140)

Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik). Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): “Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya”. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. (Az-Zumar:3)

“Hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apa pun bagi mereka, tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air agar (air) sampai ke mulutnya. Padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Dan doa orang-orang kafir itu, hanyalah sia-sia belaka.” (QS. Ar-Ra’d: Ayat 14)

Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Yang mereka sembah selain Allah itu, tidak lain hanyalah berhala, dan (dengan menyembah berhala itu) mereka tidak lain hanyalah menyembah syaitan yang durhaka, (QS. An-Nisā’:116-117)

 …Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun. (Al-Mā’idah:72)

Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi mudharat kepadamu selain Allah; sebab jika kamu berbuat (yang demikian), itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim”. (Yūnus:106)

Dan orang-orang yang kamu seru (sembah) selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Jika kamu menyeru mereka, mereka tiada mendengar seruanmu; dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Dan dihari kiamat mereka akan mengingkari kemusyirikanmu dan tidak ada yang dapat memberi keterangan kepadamu sebagai yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui. Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah; dan Allah Dialah Yang Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) lagi Maha Terpuji.  (Fāţir:13-15)

“Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah, (sembahan) yang tidak dapat memperkenankan (doa)nya sampai hari Kiamat, dan mereka lalai dari (memperhatikan) doa mereka?”  (QS.Al-Ahqaf:5)


Katakanlah: “Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia”. (QS. Al-Ikhlas : 1-4)

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun.  (An-Nisā’:36)

UPAYA MEN DESKRIDIT KAN NAMA ALLAH

Pihak kristen Radikal berusaha men deskridit kan nama Allah dengan berbagai Tuduhan.ada bilang Allah adalah Dewa bulan,ada yang bilang tidak sama dengan Tuhan nya Yahudi dan kristen dll.para Ateis pun dengan mindset yang salah(yang juga mindset salah kristen) menganggap agama islam adalah copy paste agama berhala Arabia,selain copas dari Yahudi,kristen,zoroaster dll .

Bahkan kristen radikal ada yang mengarang bebas bahwa kakbah dan hajar aswad di sisa kan sebagai berhala sesembahan orang-orang islam.karangan bebas seperti itu tidak mengheran kan,mereka tidak mempercayai Allah dan quran maka mereka berkata seperti itu.padahal kesamaan kontens bukan berarti menjiplak,tetapi menerus kan yang benar dan membuang yang salah.Allah adalah Tuhan nya Yahudi dan Nasrani sebagai pencipta alam semesta di tegas kan oleh Quran:

2:132 Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. (Ibrahim berkata): “Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam”.

Pihak kristen keberatan,islam baru lahir zaman Muhammad,bagai mana mungkin Ibrahim beserta anak-anak nya dan yakub beragama islam?…Jawaban nya simpel…Islam arti nya berserah….maka Ibrahim beserta anak-anak nya dan yakub adalah orang-orang yang berserah kepada Tuhan/Allah.

Ada lagi yang mendeskridit kan Allah dari kalangan kristen radikal mengatakan bahwa lafaz Allah adalah mirip ular/naga tua yang dalam kitab wahyu adalah satan/iblis yang di lempar ke bumi.padahal mereka tidak menyadari bahwa Allah itu sama dari segi kata dengan Elohim…Eloah dalam Alkitab ibrani.berarti mereka mengatakan juga Elohim/Eloah itu sebagai naga tua.jika mengatakan Allah secara lafaz adalah naga tua berarti kristen arab juga menyembah naga tua….sebab Bible Arab memakai kata Allah untuk Tuhan:

في البدء خلق الله السموات والارض.

1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi.

Perhatikan lafaz Allah….berarti apakah orang-orang kristen Arab menyembah Naga Tua sang Iblis Satan?

Nama Allah sudah lama di gunakan sejak zaman purbakala…bahkan sebelum Taurat ada.dengan sebutan El(ilah)….Dewa khusus yang dikenal sebagai El atau Il adalah dewa tertinggi dalam Agama Kanaan, serta dewa utama bangsa Semit Mesopotamia pada periode pra-Sargon dari Akkad, serta sebagai Tuhan dalam Alkitab Ibrani.ini menunjuk kan nama Allah sudah eksis jauh sebelum Taurat turun.ini menunjuk kan nama inilah yang di sebut Adam dan Hawa sebagai Tuhan mereka.agama-agama kuno mengalami kerusakan dan hanya meninggal kan nama Ilah nya…..sama seperti jazirah Arab,agama Ismail di rusak tetapi nama Allah tetap eksis hingga datang nya Kerasulan Muhammad SAW.

 

 

NAMA ORISINIL TUHAN BUKAN YAHWEH,TAPI ALLAH.

Muslim menjawab.

Menjawab pertanyaan-pertanyaan dan/atau pernyataan-pernyataan teman-teman non-Muslim:
 

 • APAKAH BENAR ISLAM SIAP MENJAWAB SETIAP PERTANYAAN ?
 • Apakah Allah SWT tertulis di KItab2 sebelum quran? silakan berikan ayat2nya… makasih…
 • emang sudah dijelasin sich bahwa SWT itu TIDAK PERNAH diperkenalkan dalam KITAB2 SEBELUMNYA…
 • Islam NGOTOT bahwa quran adalah PENYEMPURNA Kitab2 sebelumnya.. tapi TIDAK SANGGUP Menunjukkan kesinambungan / benang merah tentang nama Allah SWT dan ajaran ttg Poligami dalam kitan2 tersebut.. atau ada yg MAMPU menunjukkannya di sini? no link, no copas, n no OOT/OON…. moggo
 • ada yg bisa jelaskan ttg SWT? no link, no copas, n no OOT…

dan pertanyaan-pertanyaan serta pernyataan-pernyataan yang senada.

Perhatian

Penggunaan ayat-ayat dalam PL dan PB, sebagai bukti-bukti dalil, dilakukan jika tidak bertentangan dengan Al Qur’an. Karena muslim meyakini bahwa hanya Al Qur’an yang tetap dijaga originalitasnya karena merupakan wahyu terakhir bagi nabiyullah yang terakhir hingga akhir jaman.

Ulasan

Bagian dari artikel ini adalah:

 1. “Allah” berbeda dari bahasa Ibrani “Yahweh”!
 2. Bagaimana bisa sebuah nama dimulai dengan “The” (Yang)? Padahal kata “Yahweh” sendiri artinya adalah “Yang Abadi” (“The Eternal”), “Sang Penguasa” (“The Lord)”, “Yang Disembah” (“The GOD”) yang berarti juga “As-Samad” dalam bahasa Arab. Itu adalah sebuah gelar sebutan atau panggilan!
 3. “Yahweh” bahkan bukan gelar pertama Tuhan dalam Alkitab!
 4. Lalu mengapa Alkitab berbahasa Arab menggunakan kata “Allah” dan “Yahweh” untuk Tuhan?
 5. Mengapa Yesus memilih untuk mengatakan “Eloi” (yang berbahasa Aram) kepada orang-orang yang berbicara bahasa Ibrani?
 6. Artikel ini menunjukkan dari sumber Ibrani bahwa Kejadian 1:1 mengatakan “Allah”. Ini terbukti dari sumber Ibrani dengan gambaran-gambaran bahwa Nama asli Suci Tuhan Yang Maha Kuasa memang “Allah”.
 7. Kata Ibrani “Allaah” adalah kata yang paling dekat dengan “Allah” dan itu berarti Allah.

“Allah” berbeda dari bahasa Ibrani “Yahweh”!

Satu hal yang banyak orang Yahudi dan Kristen yang berbahasa non-Ibrani sering melakukan kesalahan adalah tentang nama Tuhan Yang Maha Kuasa dalam Alkitab. “Yahweh” dalam bahasa Ibrani berarti “The Lord” (“SANG Penguasa”). atau “The Eternal” (YANG Abadi) atau “Yang Disembah” (“The GOD”). Dan gelar-gelar atau sebutan-sebutan ini bukanlah nama. Mari kita lihat kutipan berikut dari sumber-sumber Kristen dan Yahudi:

“Judaism teaches that while God’s name exists in written form, it is too holy to be pronounced.  The result has been that, over the last 2000 years, the correct pronunciation has been lost.”   (Mankind’s Search for GOD, p. 225).

“Yudaisme mengajarkan bahwa sementara nama Tuhan ada dalam bentuk tertulis, nama itu terlalu suci untuk diucapkan. Hasilnya adalah bahwa, selama 2000 tahun terakhir, pengucapan yang benar telah hilang” (Pencarian Manusia untuk Tuhan, hal 225).

Di sini kita jelas melihat bahwa pengucapan untuk nama asli Tuhan telah hilang, dan orang-orang Yahudi tidak tahu apa pengucapan yang tepat dari Kitab Suci dan sumber-sumber daya mereka.

“About 3,500 years ago, God spoke to Moses, saying: ‘Thus shall you speak to the Israelites: The LORD [Hebrew: YHWH], the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, has sent me to you: This shall be My name forever, this My appellation for all eternity.’   (Exodus 3:15; Psalm 135:13)”  (Mankind’s Search for GOD, p.225).

“Sekitar 3.500 tahun yang lalu, Tuhan berbicara kepada Musa, mengatakan: “Beginilah kaukatakan kepada orang Israel: TUHAN [bahasa Ibrani: YHWH], Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu: itulah nama-Ku untuk selama-lamanya dan itulah sebutan-Ku untuk selamanya ‘. (Keluaran 3:15; Mazmur 135:13) “(Pencarian Manusia bagi Tuhan, p.225).

“….the four Hebrew consonants YHWH (Yahweh) that in their Latinized form have come to be known over the centuries in English as JEHOVAH.”   (Mankind’s Search for GOD, p.225).

“…. empat konsonan Ibrani YHWH (Yahweh) yang dalam bentuk Latinnya telah ada untuk diketahui selama berabad-abad dalam bahasa Inggris sebagai YEHUWA (JEHOVAH). “(Pencarian Manusia bagi ALLAH, p.225).

Jadi kata “YHWH” atau “Yahweh” atau “Yehuwa” (atau Jehovah dalam bahasa Inggris), BUKAN NAMA ASLI, namun gelar sebutan untuk Tuhan Yang Mahakuasa. Hal ini baik-baik saja, karena orang-orang Yahudi, Kristen dan Muslim memanggil kepada Tuhan sebagai “The Lord” atau “The God” (dalam bahasa Inggris), yang berarti “Yahweh” atau “Yehuwa” dalam bahasa Ibrani dan “Al-Rab” dalam bahasa Arab. “Al-Rab” dalam bahasa Arab dan “Yahweh” dalam bahasa Ibrani dan terjemahan-terjemahan lain dalam semua bahasa lain memanglah gelar sebutan Tuhan Yang Maha Kuasa. Tapi kesemuanya itu BUKAN Nama asli-Nya!

Mari kita lihat Keluaran 3:15 and Mazmur 135:13 Al Kitab New International Version (NIV):

“God also said to Moses, “Say to the Israelites, `The LORD [Notice that they didn’t write Jehovah.  “The LORD” in only a title], the God of your fathers–the God of Abraham, the God of Isaac and the God of Jacob–has sent me to you.’ This is my name forever, the name by which I am to be remembered from generation to generation.  (Keluaran 3:15 New International Version)”

“Tuhan juga berfirman kepada Musa,” Katakanlah kepada orang Israel: TUHAN [Perhatikan bahwa mereka tidak menulis Yahweh atau Jehovah. “TUHAN” adalah sebutan (title)], Allah nenek moyangmu – Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub – telah mengutus aku kepadamu ‘. Ini adalah nama-Ku selamanya, nama yang mana Aku diingat dari generasi ke generasi. (Dari Alkitab NIV, Keluaran 3:15) ”

“Your name, O LORD, endures forever, your renown, O LORD, through all generations.  (Mazmur 135:13 New International Version)”

“Nama Engkau, ya TUHAN, bahwasanya untuk selamanya, terkenal Anda, ya TUHAN, di semua generasi.” (Dari Alkitab NIV, Mazmur 135:13)

Jadi seperti yang kita jelas lihat dari Ayat-ayat di atas dari Alkitab NIV, nama asli Tuhan bukanlah “Yahweh”. Gelar “The LORD” atau “The GOD” adalah sebuah gelar sebutan dan nama panggilan (jika Anda berkenan) yang kita katakan kepada Tuhan. Tapi “Yahweh” jelas BUKAN NAMA ASLI Tuhan.

“Allah” di sisi lain adalah sebuah nama. Ini adalah nama Tuhan. Di bawah ini, Anda akan melihat bukti-bukti yang cukup dari bahasa Aram bahwa nama Tuhan Yang Maha Kuasa adalah “Allah”.

“Tuhan” dalam bahasa Arab dan bahasa Aram adalah sama, dan itu adalah “Allah”.

Yesus saw berbicara dalam bahasa Aram selama pelayanannya.

“Allah” adalah Nama Tuhan, “Elaw” berarti “Tuhan” dalam bahasa Aram: Bagaimana mereka bisa sama?
Saya membuktikan dengan jelas dari Noble Quran bahwa “Allah” berarti Tuhan Yang Maha Agung dalam bahasa Arab.

Bagaimana bisa gelar sebutan yang dimulai dengan “Sang” atau “Yang” (atau “The” dalam bahasa Inggris) menjadi sebuah nama?

Selain bukti-bukti yang jernih di atas tentang Yahweh atau Yehuwa (Jehovah dalam bahasa Inggris) yang adalah merupakan gelar sebutan (Keluaran 3:15) bagi Tuhan, bukan Nama Tuhan, saya ingin mengemukakan pertanyaan sederhana, dan menguji akal sehat secara sederhana:

Bagaimana bisa gelar sebutan yang dimulai dengan “Sang” atau “Yang” (atau “The” dalam bahasa Inggris) menjadi sebuah nama?

Jika saya sebut anda “si jenius” (“dalam bahasa Inggris the genius”, atau contoh lainnya adalah “the man”, “the hero” dan sejenisnya), apakah hal itu akan benar-benar membuat nama Anda adalah “si jenius” (atau nama anda menjadi “the hero” atau “the man”)?

Seorang Kristen baru-baru ini mengatakan bahwa dalam bahasa Ibrani, Yahweh tidak hanya berarti “Sang Penguasa” (“The LORD” dalam bahasa Inggris) atau “Yang Disembah” (“The GOD” dalam bahasa Inggris), tetapi juga berarti “Yang Abadi” (“The Eternal” dalam bahasa Inggris) menurut Kamus Baru Alkitab. Itu semua sempurna bagi saya.

Yang Abadi, Yahweh atau Jehovah, berarti “As-Samad” dalam bahasa Arab. Allah SWT sendiri menyebut diri-Nya “Al-Samad” dalam Al Qur’an (QS. 112:2). Dan saya bersedia untuk memanggil Allah Yang Maha Kuasa mulai dari sekarang dengan sebutan “As-Samad” (Yahweh dalam bahasa Ibrani) dan bukan dengan “Allah SWT” (Nama Kudus-Nya) jika itu akan membuat orang Kristen memahami Islam dan menerimanya!

Seberapa sulit untuk memahami bahwa sebuah gelar sebutan yang dimulai dengan “Yang” atau “Sang” (atau “The” dalam bahasa Inggris) bukanlah sebuah nama! Apalagi menjadi nama asli!

Silahkan kunjungi: “Allah” adalah Nama ALLAH, “Elaw” berarti “TUHAN” dalam bahasa Aram: Bagaimana bisa sama? Saya buktikan dengan jelas dari Al Quran bahwa “Allah” berarti Tuhan Yang Maha Agung dalam bahasa Arab.

“Yahweh” bukanlah hal pertama yang Tuhan tunjukkan mengenai diri-Nya dalam Alkitab!

Beberapa orang Kristen masih bersikeras bahwa Nama asli Suci Tuhan adalah Yahweh. Mereka mengandalkan Keluaran 3:15 untuk membuktikan omong kosong ini. Saya sudah membuktikan dengan jelas di bagian atas bahwa “Yahweh” dalam Keluaran 3:15 itu hanya gelar atau sebutan dan bukan nama, dan Yahweh artinya adalah “Sang Penguasa” (“The LORD”), “Tuhan Yang Disembah” (“The GOD”) dan “Yang Abadi” (“The Eternal”), menurut Kamus Baru Alkitab.

Sekarang, mari kita asumsikan untuk pendapat yang kedua yakni yang mengatakan bahwa “Yahweh” adalah nama, yang benar-benar konyol, karena terjemahan bahasa Inggris dari kata “Yahweh” dimulai dengan “the”. Karenanya hal ini tetap tidak membuktikan bahwa nama asli Tuhan  adalah Yahweh! Keluaran 3:15 bahwa orang Kristen begitu angkuh untuk menggunakan apa-apa yang diturunkan kepada Nabi Musa saw. Jadi berapa tahun rentang waktu yang ada antara Adam dan Musa as? Mungkin ribuan! Jika tidak bahkan mungkin jutaan!

Jadi menurut logika Kristen, Tuhan Yang Maha Kuasa itu tidak memiliki nama dari zaman Adam sampai zaman Musa di mana Dia, Yang Mahakuasa, konon akhirnya menemukan diri-Nya dan identitas-Nya. Benar? Salah! Itu semua omong kosong!

Nama asli Kudus Allah Maha Kuasa adalah jelas “Allah” atau “Elaw”! Seperti saya katakan di atas, ketika Yesus saw diletakkan di atas kayu salib, dia berseru kepada Tuhan dan berkata “Eloi”, yang berasal dari kata “Elaw” atau “Allah”. Yesus tidak mengatakan “Yahwahoi”!

Oleh karena itu, setiap orang Kristen yang memutuskan untuk bertindak keras kepala dan menolak fakta yang jelas yang mengatakan bahwasanya Nama asli Suci Tuhan Yang Maha Kuasa memang “Allah”, karena takut bahwa hal itu justru akan membuktikan Islam sebagai agama Kebenaran, maka mereka bersalah karena telah berbuat dosa terhadap TUHAN Yang Mahakuasa dengan membedakan-bedakan antara “Yahweh” dan “Allah”.

Lalu mengapa Alkitab berbahasa Arab menggunakan kata-kata “Allah” dan “Yahweh” sebagai pengganti kata “Tuhan”?

Seorang Kristen mengangkat pertanyaan ini: Mengapa Alkitab berbahasa Arab tetap menggunakan kata  “Yahweh” untuk Tuhan, jika “Yahweh” bukanlah Nama asli Tuhan Yang Maha Kuasa?

Yang pertama-tama untuk diklarifikasi adalah, Alkitab bahasa Arab menggunakan dua kata yakni “Allah” dan “Yahweh“. Silahkan kunjungi artikel ini untuk melihat gambar dari Alkitab bahasa Arab yang menunjukkan penggunaan kata “Allah” bagi Tuhan. Juga penting untuk mengetahui bahwa “Yahweh” bukanlah bahasa Arab. Sama seperti “The Lord” juga bukanlah Arab Arab. Terjemahan tepat untuk “Yahweh” dalam Alkitab bahasa Arab harusnya adalah “As-Samad” untuk “Yang Abadi” (“The Eternal”), atau “Al-Rab” untuk “Sang Penguasa” (“The Lord”), tergantung pada kata yang mereka ingin pilih, karena Yahweh berarti keduanya (“As-Samad” dan “Al-Rab”).

Jadi jika mereka memasukkan kata “Yahweh” dalam Alkitab bahasa Arab maka hal tersebut adalah suatu perbuatan bodoh yang berkontradiksi pada Al Kitab itu sendiri, karena jika Anda memilih untuk memanggil Tuhan dengan gelar sebutan “Yahweh” dalam Al Kitab berbahasa Arab (dan hal tersebut merupakan pemaksaan penggunaan kata Ibrani ke dalam bahasa Arab), maka Anda tidak bisa menyebut-Nya dengan “Allah” pada saat yang sama dalam Al Kitab yang sama! Sebaliknya,  memanggil Tuhan dengan kata-kata “As-Samad” atau “Al-Rab” (dalam Al Kitab berbahasa Arab tersebut) sebagai gelar sebutan bagi Yahweh (jika Yahweh dianggap sebagai nama Tuhan) adalah hal yang berbeda dan dapat diterima karena tidak ada kontradiksi dalam hal ini. Kontradiksi terjadi saat digunakannya baik kata Yahweh dan Allah dalam satu Al Kitab yang sama, karena hal tersebut berarti ada dua Tuhan dengan nama yang berbeda!

Jadi tanggapan saya adalah: para teolog Arab, yang berperan dalam penulisan Al Kitab dalam bahasa Arab, membutuhkan pelajaran dasar dalam bahasa Arab dan Ibrani!

Tambahan dari saudara Yusuf; semoga Allah SWT selalu meridhainya:

“Edisi terbaru oleh International Bible Society dimulai dengan “fi al-Bid’i khalaqa al-samawati ALLAH wal-ardha” Kata normal untuk Tuhan, apalagi, adalah “Allah”., Dalam dialek Kristen Arab serta dalam dialek Yahudi.

“(Saudara Yusuf menceritakan seorang Kristen) Siapa bilang bukan kita?” Kamu katakan bahwa “Allah” bukanlah kata untuk Tuhan dalam Alkitab. Dimulai tepat pada awal dan terus berlanjut selama. Dan kemudian Anda pilih satu ayat, mengabaikan ayat-ayat lainnya Alkitab, PL serta PB. Ayat yang Anda kutip juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai Yahweh, bukan Tuhan; jadi apa maksud Anda? Kami berbicara tentang penunjukan normal untuk satu Tuhan Yang Benar?

Anda kembali mengabaikan fakta bahwa ini juga terjadi dalam dialek Kristen Arab dan Yahudi Arab. Hal ini juga terjadi dalam liturgi Kristen, seperti misalnya dalam liturgi Maronit. Apa lagi yang kau inginkan? Tuhan adalah Allah, Allah adalah Tuhan, dan Allah harus diterjemahkan, tidak hanya secara harfiah”.

Untuk lebih membuktikan poin saya, mari kita lihat Kejadian 2:4:

“This is the account of the heavens and the earth when they were created.  When the LORD God made the earth and the heavens-  (From the NIV Bible, Genesis 2:4)”

“Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika TUHAN Allah menjadikan bumi dan langit,” (Keluaran 2:4 Injil New International Version)

Sehingga Anda dapat melihat dengan jelas, “Yahweh” jelas sebuah gelar sebutan yang berarti “TUHAN” dan bukan Nama Tuhan.

Mengapa Yesus memilih untuk mengatakan “Eloi” bahasa Aram kepada orang-orang yang berbicara bahasa Ibrani?

Mengapa Yesus mengesampingkan bahasa Ibrani dan berbicara “Eloi” (bahasa Aram) meskipun fakta bahwa orang-orang di sekelilingnya adalah Yahudi yang berbicara bahasa Ibrani? Karena Yesus saw tahu bahwa Nama Suci Tuhan Yang Maha Kuasa adalah Allah, dan Eloi (Tuhanku atau my God) adalah berasal dari kata Allah (Elaw dalam bahasa Aram). Ibrani “Yahweh” (“The Lord” atau “The God”) adalah gelar Tuhan yang diwajibkan bagi orang Yahudi saja. Seperti ditunjukkan dalam bagian pertama dari artikel, orang-orang Yahudi karena ketidakmampuan mereka untuk mengucapkan Nama Suci Allah Yang Maha Kuasa dengan benar, diperintahkan oleh Tuhan untuk memanggil-Nya sebagai “The Lord” (“Sang Penguasa”):

“Yudaisme mengajarkan bahwa sementara nama Allah ada dalam bentuk tertulis, itu terlalu suci untuk diucapkan. Hasilnya adalah bahwa, selama 2000 tahun terakhir, pengucapan yang benar telah hilang..” (Pencarian Manusia untuk Allah, hal 225).

Di sini kita jelas melihat bahwa pengucapan untuk nama asli Tuhan telah hilang, dan orang-orang Yahudi tidak tahu apa pengucapan yang tepat dari Kitab Suci dan sumber-sumber lain milik mereka.

Tapi alasan mengapa Yesus memanggil Tuhan dengan sebutan-Nya dalam bahasa Aram, terlepas dari fakta bahwa setiap orang saat itu berbicara bahasa Ibrani dan Hukum Yahudi ditulis dalam bahasa Ibrani adalah karena Yesus ingin memanggil Tuhan dalam bentuk Tertinggi dan Paling Sempurna: Nama-Nya!

Menyebut Tuhan sebagai “The LORD” atau yang berarti “Yahweh” tentunya hanya tepat untuk orang-orang yang berbicara bahasa Ibrani, orang-orang Yahudi, tetapi tidak untuk bangsa-bangsa dan semua orang non-Yahudi dan generasi setelah itu.

Kata bahasa Ibrani “Allaah” adalah kata yang paling dekat dengan kata bahasa Arab “Allah” dan itu berarti Allah

Berikut ini diberikan kepada saya oleh Denis; semoga Allah SWT membimbing dia ke Islam.

Kata Ibrani yang paling dekat dengan bahasa Arab Allaah (alif-lam-lam-ha) akan menjadi kata Allah dalam bahasa Ibrani (Alef-vovnik-vovnik-heh), yang mana digunakan oleh Muslim yang berbicara dengan bahasa Ibrani, dan telah digunakan oleh Yahudi Arab. Sebagai contoh, kata Bismillaah adalah Bshem Allah dalam bahasa Ibrani. Itu adalah kata Ibrani yang memiliki kemungkinan paling dekat dengan kata Allah dalam bahasa Arab. Ini adalah kata yang persis sama, dan telah menjadi bagian dari bahasa Ibrani setidaknya selama 15 abad (meskipun saya mengakui itu hampir pasti diadopsi dari bahasa Arab).

Wallahu ‘alam (and Allah knows best!)

sumber :ISLAM SIAP MENJAWAB PERTANYAAN ANDA

ANSWERING-FF.ORG

Timbangan Agama-agama lewat pemikiran,analisa dan tulisan

KRISTOLOG.COM

Kajian Ilmiah Kristologi

Lampu Islam

Timbangan Agama-agama lewat pemikiran,analisa dan tulisan

SERANGAN BALIK UNTUK INDONESIA.FAITHFREEDOM.ORG (serbuiff)

Siap membombardir habis gembong IFF dan spesies lainnya yang sejenis

Answering Misionaris

Menjawab Fitnah terhadap Islam

Kerajaan Agama

http://kerajaanagama.wordpress.com/ 2009 - 2011

---PENGINJIL---

KRISTEN ADALAH PENERUS AGAMA PAGAN

Edyprayitno's sang Mualaf

FORUM DIALOG LESEHAN DAN KAJIAN KRISTOLOGI

Kristenisasi - Pemurtadan - Kristologi

A. AHMAD HIZBULLAH MAG's Blog