budak1

Pada tulisan terdahulu saya telah membahas tentang ayat-ayat perbudakan dalam Alkitab Taurat kontemporer distorsif dengan akar kata hamba.kini kita lanjutkan membahas ayat-ayat perbudakan dengan akar kata hamba di luar Taurat,tapi masih dalam perjanjian lama,mari kita simak ayat-ayat nya:

KUTUKAN SEORANG YOSUA MEMBUAT ORANG-ORANG GIBEON MENJADI HAMBA SEUMUR HIDUP UNTUK RUMAH ALLAH

(23) Oleh sebab itu, terkutuklah kamu dan tak putus-putusnya kamu menjadi hamba, tukang belah kayu dan tukang timba air untuk rumah Allahku.”(Yosua 9:23)

Cerita di atas mencakup dalam Yosua 9:1-27.

Dari ayat di atas tampak sekali,tuhan dalam Alkitab tak berfikir untuk membebas kan manusia total dari penghambaan.malah tuhan menimpakan kutukan menjadi hamba seumur hidup bagi rumah ibadat.

GIDEON MEMILIKI 10 ORANG HAMBA-HAMBA

(27) Kemudian Gideon membawa sepuluh orang hambanya dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan TUHAN kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannyalah pada waktu malam.(Hakim-hakim 6:27)

Hingga zaman gideon…perbudakan masih merupakan masalah biasa di bangsa Israel saat itu.bahkan Gideon memiliki 10 orang hamba/budak.ini menunjuk kan bahwa Alkitab sama sekali tak berfikir untuk mengajarakan pembebasan manusia dari perbudakan secara totalitas.

BOAS PADA ZAMAN RUTH MEMILIKI PULA HAMBA-HAMBA PEREMPUAN

(13) Kemudian berkatalah Rut: “Memang aku mendapat belas kasihan dari padamu, ya tuanku, sebab tuan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan.”(Ruth 2:13)

Lihat yang saya bold merah…Boas memiliki hamba-hamba/budak-budak perempuan.menunjuk kan kepemilikan budak perempuan terus berlanjut hingga zaman Boas dan Ruth

SAUL MEMILIKI HAMBA-HAMBA UNTUK MELAYANI KEPERLUAN NYA

(14) Tetapi Roh TUHAN telah mundur dari pada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang dari pada TUHAN.(15) Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya: “Ketahuilah, roh jahat yang dari pada Allah mengganggu engkau;(16) baiklah tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang dari pada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman.”(17) Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu: “Carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan bawalah dia kepadaku.”(18) Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya: “Sesungguhnya, aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit, yang pandai bicara, elok perawakannya; dan TUHAN menyertai dia.”(1 Samuel 16:14-18)

Ayat itu menunjuk kan perbudakan fenomena yang sah dan di akui Alkitab hingga zaman Saul.istana raja Saul di penuhi para budak-budak ini yang berfungsi melayani kepentingan Raja dan kerajaan.

HUKUM PERANG ZAMAN DAHULU BIASA MENJADIKAN MUSUH SEBAGAI HAMBA JIKA KALAH ATAU TERTAWAN

(8) Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka: “Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang, dan biarlah ia turun mendapatkan daku.(9) Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu; tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami.(10) Pula kata orang Filistin itu: “Aku menantang hari ini barisan Israel; berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang.”( 1 Samuel 17:8-10)

Perkataan di atas adalah perkataan Goliath…menunjuk kan norma perang saat itu mengizin kan mengambil budak jika tawanan kalah tertawan

PADA MASA DAUD BANYAK HAMBA-HAMBA YANG LARI DARI TUAN NYA

(10) Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya: “Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya(1 Samuel 25:10)

Menunjuk kan bahwa pada masa Daud,perbudakan merupakan fenomena biasa dalam masyarakat israel.dan Alkitab tak berfikir untuk total menghapus kan nya.

DAUD MEMPUNYAI HAMBA-HAMBA YANG MEMINANG ABIGAIL UNTUK DAUD

(40) Para hamba Daud datang kepada Abigail di Karmel dan berkata kepadanya, demikian: “Daud menyuruh kami kepadamu untuk mengambil engkau menjadi isterinya.”(41) Lalu bangkitlah perempuan itu berdiri, sujudlah ia menyembah dengan mukanya ke tanah sambil berkata: “Sesungguhnya, hambamu ini ingin menjadi budak yang membasuh kaki para hamba tuanku itu.”(1 Samuel 25:40-41)

Menunjuk kan fungsi budak pada zaman Daud.

SAUL MEMPUNYAI HAMBA-HAMBA

2) Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba, yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya: “Engkaukah Ziba?” Jawabnya: “Hamba tuanku.”(2 Samuel 9:2)

cerita ini mencakup 2 Samuel 9:1-13.

HAMBA MEMPUNYAI HAMBA

(10) Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuaiannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mefiboset, cucu tuanmu itu, akan tetap makan sehidangan dengan aku.” Ziba mempunyai lima belas orang anak laki-laki dan dua puluh orang hamba.(2 Samuel 9:10)

MEFIBOSET BIN YONATAN BIN SAUL MEMPUNYAI HAMBA-HAMBA

(12) Mefiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil, yang bernama Mikha. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mefiboset.(2 Samuel 9:12)

ABASALOM BIN DAUD MEMPUNYAI HAMBA-HAMBA

(30) Lalu berkatalah ia kepada hamba-hambanya: “Lihat, ladang Yoab ada di sisi ladangku dan di sana ada jelainya. Pergilah, bakarlah itu.” Maka hamba-hamba Absalom membakar ladang itu.(2 Samuel 14:30)

Daud mempunyai hamba-hamba,tak ketinggalan juga Abasolom bin Daud mempunyai hamba-hamba juga.

TUHAN LAH YANG MENJADIKAN BANGSA-BANGSA TAK DI KENAL MENJADI HAMBA-HAMBA DAUD

Dalam nyanyian syukur nya Daud berkata:

(44) Dan Engkau meluputkan aku dari perbantahan bangsaku; Engkau memelihara aku sebagai kepala atas bangsa-bangsa; bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku;(2 Samuel 22:24)

(43) (18-44) Engkau meluputkan aku dari perbantahan rakyat; Engkau mengangkat aku menjadi kepala atas bangsa-bangsa; bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku;(Mazmur )

Ayat-ayat di atas menunjuk kan justru Tuhan tak menghapus kan perbudakan,malah Tuhan menjadikan Daud memiliki hamba-hamba dari bangsa-bangsa yang tidak Daud kenal.maka,Alkitab sama sekali tak mengajar kan pembebasan manusia dari perbudakan secara total.

HIKMAH TUHAN MENJADIKAN ISRAEL HAMBA-HAMBA?

(7) Ketika TUHAN melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman TUHAN kepada Semaya, bunyinya: “Mereka telah merendahkan diri, oleh sebab itu Aku tidak akan memusnahkan mereka. Aku segera akan meluputkan mereka dan kehangatan murka-Ku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dengan perantaraan Sisak.(8) Tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya, supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepada-Ku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi.”(9) Maka majulah Sisak, raja Mesir itu, menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah TUHAN dan barang-barang perbendaharaan rumah raja; semuanya dirampasnya. Ia merampas juga perisai-perisai emas yang dibuat Salomo.(2 Tawarikh 12:7-9)

Menunjuk kan Tuhan menjadikan Israel menjadi budak bangsa lain

YEROBEAM BIN NEBAT,HAMBA SOLOMO BIN DAUD MEMBERONTAK KEPADA RAHABEAM BIN SOLOMO

(6) Tetapi Yerobeam bin Nebat, hamba Salomo bin Daud, telah bangkit memberontak melawan tuannya.(7) Petualang-petualang, orang-orang dursila, berhimpun padanya; mereka terlalu kuat bagi Rehabeam bin Salomo, yang masih muda dan belum teguh hati, dan yang tidak dapat mempertahankan diri terhadap mereka.(2 Tawarikh 13:6-7)

Menunjuk kan budak peninggalan dari Solomo bin Daud

KETURUNAN-KETURUNAN HAMBA-HAMBA SOLOMO KEMBALI DARI PEMBUANGAN

(55) Inilah keturunan para hamba Salomo: bani Sotai, bani Soferet, bani Peruda;(56) bani Yaala, bani Darkon, bani Gidel;(57) bani Sefaca, bani Hatil, bani Pokheret-Hazebaim, bani Ami.(58) Seluruh budak di bait Allah dan keturunan para hamba Salomo ada tiga ratus sembilan puluh dua orang.(Ezra 2:55-58)

(57) Inilah keturunan para hamba Salomo: bani Sotai, bani Soferet, bani Perida;(58) bani Yaala, bani Darkon, bani Gidel;(59) bani Sefaca, bani Hatil, bani Pokheret-Hazebaim, bani Amon.(60) Seluruh budak di bait Allah dan keturunan para hamba Salomo ada tiga ratus sembilan puluh dua orang.(Nehemia 7:57-60)

PARA BUDAK DI BAIT ALLAH DAN KETURUNAN PARA HAMBA SOLOMO TINGGAL DI TANAH MILIK NYA,KOTA NYA SENDIRI

(3) Inilah kepala-kepala propinsi Yehuda yang menetap di Yerusalem, sedang di kota-kota di Yehuda setiap orang, yakni orang-orang Israel awam, para imam, orang-orang Lewi, para budak di bait Allah dan keturunan para hamba Salomo, tinggal di tanah miliknya, di kotanya sendiri.(Nehemia 11:3)

RAJA BERKENAN KEPADA HAMBA YANG BERAKAL BUDI

(35) Raja berkenan kepada hamba yang berakal budi, tetapi kemarahannya menimpa orang yang membuat malu.(Amsal 14:35)

Menunjuk kan Hamba yang berakal budi akan mendapat tempat pada hati para Raja.ini menunjuk kan Akhlaq membuat hidup seorang hamba mulia

PENGHINAAN AMSAL TERHADAP INTELEGENSIA SEORANG HAMBA?

(19) Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya.(Amsal 29:19)

Saya kurang setuju pada ayat di atas.setiap manusia di karuniai akal budi buat mengindah kan ajaran.

JANGAN MEMANJAKAN SEORANG HAMBA SEJAK MUDA NYA

(21) Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala.(Amsal 29:21)

Menunjuk kan pada zaman Solomo bin Daud,kepemilikan pada budak adalah sah dan di boleh kan.bahkan seorang tuan harus tidak memanjakan budak nya sejak muda.

JANGAN MENCERCA SEORANG HAMBA PADA TUAN NYA

(10) Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau dan engkau harus menanggung kesalahan itu.(Amsal 30:10)

TUHAN YANG MENJADIKAN ISRAEL MENGHAMBAKAN BANGSA-BANGSA LAIN

(2) Bangsa-bangsa lain akan mengantar Israel pulang ke tempatnya, lalu kaum Israel akan memiliki bangsa-bangsa itu di tanah TUHAN sebagai hamba-hamba lelaki dan hamba-hamba perempuan. Demikianlah mereka akan menawan orang-orang yang menawan mereka dan akan berkuasa atas para penindas mereka.(Yesaya 14:2)

Menunjuk kan Tuhan dalam Alkitab melegalitas Israel untuk memperbudak bangsa lain nya.dan perbudakan model begitu bukan lah suatu dosa dalam Alkitab.

TUHAN MENJADIKAN ISRAEL BUDAK RAJA NABUHAKNEZAR

(9) sesungguhnya, Aku akan mengerahkan semua kaum dari utara–demikianlah firman TUHAN–menyuruh memanggil Nebukadnezar, raja Babel, hamba-Ku itu; Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini, yang akan Kutumpas dan Kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya.(10) Aku akan melenyapkan dari antara mereka suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, bunyi batu kilangan dan cahaya pelita.(11) Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada raja Babel tujuh puluh tahun lamanya.(Yeremia 25:9-10)

Menunjuk kan Tuhan dalam Alkitab menjadikan Israel budak-budak dari bangsa asing lain nya.dan perang saat itu adalah mengangkut yang kalah menjadi budak.

TUHAN MENJADIKAN BANGSA BABEL HAMBA BANGSA-BANGSA LAIN

(12) Kemudian sesudah genap ketujuh puluh tahun itu, demikianlah firman TUHAN, maka Aku akan melakukan pembalasan kepada raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka, juga kepada negeri orang-orang Kasdim, dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya.(13) Aku akan menimpakan kepada negeri ini segala apa yang Kufirmankan tentang dia, yaitu segala apa yang tertulis dalam kitab ini seperti yang telah dinubuatkan Yeremia tentang segala bangsa itu.(14) Sebab merekapun juga akan menjadi hamba kepada banyak bangsa-bangsa dan raja-raja yang besar, dan Aku akan mengganjar mereka setimpal dengan pekerjaan mereka dan setimpal dengan perbuatan tangan mereka.“(Yeremia 25:12-14)

MASA YOYAKIM RAJA YEHUDA,ISTANA BIASA MEMILIKI HAMBA-HAMBA

(30) Sebab itu beginilah firman TUHAN tentang Yoyakim, raja Yehuda: Ia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas takhta Daud, dan mayatnya akan tercampak, sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin di waktu malam.(31) Aku akan menghukum dia, keturunannya dan hamba-hambanya karena kesalahan mereka; Aku akan mendatangkan atas mereka, atas segala penduduk Yerusalem dan atas orang Yehuda segenap malapetaka yang Kuancamkan kepada mereka, yang mereka tidak mau mendengarnya.”(Yeremia 36:30-31)

Tuhan tak mengkritik perbudakan masa Raja Yoyakim,Raja yehuda.menunjuk kan bahwa Alkitab sekali-kali tak mengajar kan pembebasan perbudakan secara total.

YAKUB MEMPERHAMBAKAN DIRI UNTUK MENDAPAT KAN ISTERI,MENJADI GEMBALA

(12) (12-13) Yakub melarikan diri ke tanah Aram, dan Israel memperhambakan diri untuk mendapat isteri, ya, untuk mendapat isteri ia menjadi gembala.(Hosea 12:12)

PADA ZAMAN AKHIR,HAMBA-HAMBA MASIH ADA MENURUT ALKITAB

(28) Kemudian dari pada itu akan terjadi, bahwa Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat; orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan.(29) Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan Kucurahkan Roh-Ku pada hari-hari itu.(30) Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi: darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap.(31) Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari TUHAN yang hebat dan dahsyat itu.(32) Dan barangsiapa yang berseru kepada nama TUHAN akan diselamatkan, sebab di gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan TUHAN; dan setiap orang yang dipanggil TUHAN akan termasuk orang-orang yang terlepas.”(Yoel 2:28-32)

Alkitab menunjuk kan bahwa pada Zaman akhir,perbudakan manusia masih lah ada.ini menunjuk kan Akitab tak pernah mendorong pembebasan perbudakan hingga zaman modern ini,dan hingga di akhir zaman.

TUHAN TAK MELARANG SEORANG HAMBA MENGHORMATI TUAN NYA

(6) Seorang anak menghormati bapanya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika Aku ini bapa, di manakah hormat yang kepada-Ku itu? Jika Aku ini tuan, di manakah takut yang kepada-Ku itu? firman TUHAN semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina nama-Ku. Tetapi kamu berkata: “Dengan cara bagaimanakah kami menghina nama-Mu?”(Maleakhi 1:6)

Bahkan,Alkitab mendorong seorang hamba agar menghormati tuan nya.Alkitab tetap melegalitas perbudakan hingga zaman Malaekhi,zaman menjelang kelahiran yesus.malah seorang budak harus senantiasa menghormati tuan nya.

KESIMPULAN

Jika kaum kristiani menghujat islam melegalitas perbudakan,hendak nya mereka berkaca kepada Alkitab mereka sendiri.Alkitab mereka sendiri tak pernah mengajar kan pembebasan perbudakan manusia secara total.malah melegalisasi perbudakan sampai akhir zaman.apakah islam mengajar kan pembebasan perbudakan secara total?apakah tindakan Boko Haram yang menculik siswi-siswi Nigeria untuk di jadikan budak dapat di benar kan?Saya katakan:usaha Boko Haram menghidup kan perbudakan kembali di zaman modern yang telah sepakat menghapus perbudakan adalah tindakan batil dan Haram.saya akan membahas hal itu nanti,Insya Allah.